Ubytování v kráse Beskyd

Obchodní podmínky

 • Ceny jsou uvedeny za 1 noc pobytu v jedné chatce v Chatové osadě Olešná.
 • Cena za 1 noc pobytu je uvedena v plném rozsahu na www.ubytovani-olesna.cz.
 • Celková cena za pobyt je splatná jednorázově předem do 14 dnů od potvrzení rezervace.
 • Po objednávce pobytu následuje potvrzení rezervace zákazníkovi s fakturačními údaji.
 • Po obdržení platby na náš účet bude zákazníkovi zaslán doklad o přijetí platby.
 • Rezervace je závazná až po zaplacení pobytu.
 • Poplatek z rekreačního pobytu, parkovné a poplatek za psa se platí v hotovosti v den příjezdu na recepci.
 • Pokud je pobyt objednán ve lhůtě kratší než 1 měsíc před nástupem, platba probíhá v hotovosti nebo platební kartou v den příjezdu na recepci.
 • V případě hrubého porušení ubytovacího a provozního řádu nebo předčasného ukončení či přerušení pobytu ze strany zákazníka se platba za pobyt nevrací.
 • Poplatek za rekreační pobyt se řídí vyhláškou města Frýdek-Místek.
 • Přistýlka v chatkách se neposkytuje z důvodu nařízení hygieny.
 • Při příjezdu je vyžadována kauce Kč 500,- v hotovosti (poškození, znečištění chatky), která se po ukončení pobytu vrací, pokud bude chatka předána v pořádku.
 • Pokud se pobytu nemůže zákazník zúčastnit, může ho převést na jinou osobu, zákazník tuto skutečnost oznamuje provozovateli s předstihem (platba za již zaplacený pobyt se vyřizuje mezi náhradníkem a zákazníkem).
 • Při nezaplacení pobytu ve výše uvedené lhůtě nebo při opožděné platbě se rezervace pobytu ruší.
 • Provozovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb v případě, kdy nastanou okolnosti, které nebyly úmyslně způsobené provozovatelem nebo kdy zasáhne vyšší moc, což může provozovateli zabránit poskytnout službu podle předem sjednaných podmínek.
 • Změny objednaných služeb je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o takových okolnostech dozvěděl.
 • V případě storna pobytu ze strany Chatové osady Olešná nebude stornopoplatek účtován. 
 • V případě storna ze strany zákazníka se účtují stornopoplatky.
 • Storno pobytu musí být provedeno písemně nebo emailem. Pro určení termínu storna je rozhodující datum doručení provozovateli.
 • Storno poplatky:

30 % ze zaplacené částky, dojde-li ke stornu 30-15 dní před termínem nástupu, 50 % ze zaplacené částky, dojde-li ke stornu 14 dní – 3 dny před termínem nástupu, 100 % ze zaplacené částky, dojde-li ke stornu méně než 3 dny před termínem nástupu nebo host nenastoupí k pobytu vůbec. Cena za pobyt ponížena o stornopoplatky se vrací do 14 dnů od oznámení zrušení pobytu a to převodem na účet zákazníka.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU 

dle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochr. osobních údajů  

Kdo je správce údajů:

BEZAN s.r.o. – provozovatel                       Chatová osada Olešná – rekreační areál

Valcířská 491                                                     Nad Přehradou (bez č.p.)

738 01  Frýdek-Místek                                   738 01  Frýdek-Místek

IČ: 61945552

DIČ: CZ61945552

Zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 12734

Co sbíráme, za jakým účelem a jak dlouho:

 • Jméno a příjmení /  Název společnosti
 • Adresa
 • Datum narození
 • Číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • IČO/DIČ

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, dodržovat naše zákonné povinnosti a abychom mohli chránit naše oprávněné zájmy. Osobní údaje jsou vyžadovány za účelem poskytnutí ubytování, evidence a pohybu osob v areálu – zpracování je nezbytně nutné pro plnění právních povinností správce. Osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.

Kdo je objekt údajů:

Objekt údajů – poskytovatel osobních údajů, které jsou nutné k plnění smlouvy mezi námi a Vámi (objektem údajů).

Způsob nakládání a zabezpečení údajů:

 • V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.
 • Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět.
 • Osobní údaje se uchovávají v PC, na serveru firmy, v telefonním přístroji, v šanonu. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti ztrátě a zničení silnými hesly pro přihlašování, pravidelným zálohováním, instalací antivirů a jejich pravidelnou aktualizací, uzamčením místností-fyzickým zabezpečením hardwaru a listinných dokumentů, uzamčením v trezoru, kamerovým dohledem, pověřeným přístupem pro nezbytně nutný počet osob vykonávající službu, dodržováním základních bezpečnostních pravidel.
 • Všichni zaměstnanci jsou poučení o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.
 • Objednáním pobytu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
 • Osobní údaje Vámi sdělené nezpracováváme pro jiné účely (např. marketingové atd.), než pro ty, pro které jste nám sdělili v okamžiku jejich předání. Pokud bychom hodlali zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování Vám o tom poskytneme informace, jakož i další informace nezbytné k uplatnění Vašich práv.
 • Nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. 

Kdo osobní údaje zpracovává:

Chatová osada Olešná – rekreační areál

Nad Přehradou (bez č.p.)

738 01  Frýdek-Místek

Tel. č.: 731 414 391

ubytovani@bezan.cz

www.ubytovani-olesna.cz

BEZAN s. r. o. – provozovatel

Valcířská 491, 738 01  Frýdek-Místek

IČ: 61945552, DIČ: CZ61945552

Zapsáná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12734 

Tel. č.: 731 414 390

bezan@bezan.cz

www.bezan.cz

Kdo je možným příjemcem OÚ v rámci správy chodu Chatové osady Olešná:

ComInn s.r.o. – poskytovatel a správce programu SAWARIN

Fügnerovo nábřeží 5476

760 01 Zlín

IČ: 47906499

DIČ: CZ47906499

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 9523.

Tel. č.: 577 925 145, 577 925 407

www.cominn.cz

Martin Pešl – ITTAX services s.r.o. – technik IT

Lískovec 75

738 01  Frýdek-Místek

IČ: 06112242

DIČ: CZ06112242

Tel. č.: 608 748 000

it@ittax.cz

Ladislav Esterházy – AA servis – kamerový dohled, zabezpečovací služba

Wolkerova 1595

738 01  Frýdek-Místek

IČ: 44188293

DIČ: CZ6410050735   

Tel. č.: 608 774 074

aa.servis@seznam.cz

 

Policie ČR

Cizinecká policie

Kontrolní orgány

Správní orgány

Orgány činné v trestním řízení

Bankovní instituce

 Na co máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • Požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popř. pořídit kopii zpracovávaných údajů, vyžádat si další informace o zpracovávání.
 • Požadovat výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů (s výjimkou údajů, které jsou vázány zákonnou povinností).
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • V případě pochybností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce OÚ nebo na dozorový úřad, který je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha).
 • Pokud se rozhodnete některé z uvedených práv uplatnit, můžete podat žádost tímto způsobem: Na recepci Chatové osady Olešná ověříme Vaši totožnost dle platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, sepíšeme žádost a sdělíme termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám bude předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Datum poslední aktualizace, ve Frýdku-Místku, dne 1. 1. 2023.