Ubytování v kráse Beskyd

Obchodní podmínky

 • Ceny jsou uvedeny za 1 noc pobytu v jedné chatce v Chatové osadě Olešná.
 • Cena za 1 noc pobytu je uvedena v plném rozsahu na www.ubytovani-olesna.cz.
 • Celková cena za pobyt je splatná jednorázově předem do 14 dnů od potvrzení rezervace.
 • Po objednávce pobytu následuje potvrzení rezervace zákazníkovi s fakturačními údaji.
 • Po obdržení platby na náš účet bude zákazníkovi zaslán doklad o přijetí platby.
 • Rezervace je závazná až po zaplacení pobytu.
 • Poplatek z rekreačního pobytu, parkovné a poplatek za psa se platí v hotovosti v den příjezdu na recepci.
 • Pokud je pobyt objednán ve lhůtě kratší než 1 měsíc před nástupem, platba probíhá v hotovosti nebo platební kartou v den příjezdu na recepci.
 • V případě hrubého porušení ubytovacího a provozního řádu nebo předčasného ukončení či přerušení pobytu ze strany zákazníka se platba za pobyt nevrací.
 • Poplatek za rekreační pobyt se řídí vyhláškou města Frýdek-Místek.
 • Přistýlka v chatkách se neposkytuje z důvodu nařízení hygieny.
 • Při příjezdu je vyžadována kauce Kč 500,- v hotovosti (poškození, znečištění chatky), která se po ukončení pobytu vrací, pokud bude chatka předána v pořádku.
 • Pokud se pobytu nemůže zákazník zúčastnit, může ho převést na jinou osobu, zákazník tuto skutečnost oznamuje provozovateli s předstihem (platba za již zaplacený pobyt se vyřizuje mezi náhradníkem a zákazníkem).
 • Při nezaplacení pobytu ve výše uvedené lhůtě nebo při opožděné platbě se rezervace pobytu ruší.
 • Provozovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb v případě, kdy nastanou okolnosti, které nebyly úmyslně způsobené provozovatelem nebo kdy zasáhne vyšší moc, což může provozovateli zabránit poskytnout službu podle předem sjednaných podmínek.
 • Změny objednaných služeb je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o takových okolnostech dozvěděl.
 • V případě storna pobytu ze strany Chatové osady Olešná nebude stornopoplatek účtován. 
 • V případě storna ze strany zákazníka se účtují stornopoplatky.
 • Storno pobytu musí být provedeno písemně nebo emailem. Pro určení termínu storna je rozhodující datum doručení provozovateli.
 • Storno poplatky:

30 % ze zaplacené částky, dojde-li ke stornu 30-15 dní před termínem nástupu, 50 % ze zaplacené částky, dojde-li ke stornu 14 dní – 3 dny před termínem nástupu, 100 % ze zaplacené částky, dojde-li ke stornu méně než 3 dny před termínem nástupu nebo host nenastoupí k pobytu vůbec.

 • Cena za pobyt ponížena o stornopoplatky se vrací do 14 dnů od oznámení zrušení pobytu a to převodem na účet zákazníka.