Ubytování v kráse Beskyd

INFORMACE

K aktuálním opatřením v provozovnách ubytovacích služeb ze dne 26.6.2021

Ubytovací služby mohou mít otevřeno, hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19, musí splňovat O-N-T ( Očkování – prodělaná Nemoc – Test ). Tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění O-N-T.

CENÍK od 1. 1. 2022

2-lůžková chatka…………….……1100,- / noc      

3-lůžková chatka …………………1300,- / noc      

4-lůžková chatka …..….……….…1650,- / noc     

6-lůžková chatka………………….1850,- / noc      

Ubytovací poplatek……..………10,- / os. / noc

Pes (zvíře)……….…..………..………….100,- / noc

Parkovné auto…..….…..………………..25,- / noc

Parkovné motocykl …………………..20,- / noc

Respektujte prosím následující

 1. Ubytování se poskytuje pouze v chatkách a to minimálně na 2 noci. Check in 14 h – 18 h. Check out do 10 h .
 2. Zájemce o ubytování v chatce – host –  má povinnost nahlásit se při dojezdu na Recepci. 
 3. Při ubytování je zapotřebí, aby host předložil v recepci doklady své i osob, které budou s ním ubytovány společně v chatce, nahlásit druh chatky a délku pobytu. Počet hostů v chatce musí být shodný s počtem lůžek v chatce. Poplatky za ubytování dle platného Ceníku služeb se platí předem v hotovosti.  V případě, že se ubytovaný rozhodne zůstat v rekreačním areálu déle (pokud je volná kapacita), je povinen tuto skutečnost ohlásit ubytovateli do 10.oo hodin v den, kdy pobyt ubytovanému končí.
 4. Za nezletilé děti a jejich chování zodpovídají rodiče nebo ti dospělí, kteří v době pobytu nesou za tyto děti zodpovědnost.
 5. Ubytovaným se klade za povinnost udržovat v blízkém okolí svého ubytovacího zařízení čistotu a pořádek, rozdělávání ohně je možné pouze na místě k tomu určeném.
 6. Motorová vozidla smějí projíždět jen po vyznačených veřejných cestách a příjezdových komunikacích. Zakazuje se vjíždět mimo vymezené prostory, na dlažbu a travnatý porost. Parkovat smí pouze na místech k tomu vyhrazených.  
 7. Noční klid je od 22:00 do 6:00 hod. V této době požadujeme po všech hostech, aby dodržovali noční klid. V případě, že toto ustanovení nebude respektováno, vyhrazuje si provozovatel právo na vyklizení a opuštění areálu firmy BEZAN s. r. o. těch hostů, kteří toto nařízení nočního klidu nerespektují, a to bez náhrady, mimo areál firmy BEZAN s. r. o.  Provozovatel může přivolat hlídku Městské policie F-M.
 8. Provozovatel neodpovídá za věci ubytovaných hostů. Ubytovaní jsou povinni sami zabezpečit své věci před krádeží nebo poškozením.
 9. V den ukončení pobytu uvolní host do 10.00 hod. Po této době účtujeme další den pobytu v plné výši.
 10. Veškerá přání, požadavky a informace poskytneme v rámci možnosti prostřednictvím pracovníků recepce.
 11. Každý pes, který je ubytován na chatce, musí být prokazatelně očkován proti vzteklině, nesmí se volně pohybovat po areálu, musí mít náhubek.  Majitel musí zajistit, aby pes štěkáním nerušil noční klid, nezranil a jinak neobtěžoval návštěvníky areálu. Majitel je povinen sbírat psí exkrementy do sáčku a ukládat je do kontejneru na odpad. Dále majitel zajistí, aby psi neznehodnocovali či nešpinili zařízení chatky a venkovní prostory. Majitel psa je plně zodpovědný za chování svého psa a škody jím způsobené. Firma BEZAN s. r. o., si vyhrazuje právo při porušení těchto ustanovení vykázat majitele i psa z areálu, a to bez nároků na vrácení poplatků, předem zaplacených.
 12. Hosté, kteří se v chatkách ubytují, zaplacením poplatků za ubytování souhlasí s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, jsou s ním v dostatečné míře seznámeni a budou jej respektovat, v opačném případě ubytování nedoporučujeme.
 13. Za případné poničení chatky, zařízení v chatce, majetku provozovatele nebo nadměrného znečištění chatky hostem, bude požadována po hostech adekvátní náhrada ze strany provozovatele.
 14. Firma BEZAN s. r. o. si vyhrazuje právo vyhostit ubytované osoby mimo areál v případě jakéhokoliv porušení povinností stanovených tímto ubytovacím řádem a právo vymáhat doplatek za ubytování v případě nenahlášení ubytování, jak zařízení tak i osob, jež jsou ubytovány v chatkách.  Vyhoštění je okamžité a bez náhrady vrácení poplatků.
 15. Hostům se zakazuje kouření v chatkách pod pokutou 1 000,– Kč !!!

D U L E Ž I T É   !!!

Chatky jsou vybaveny hlásiči požáru, který když se spustí

 • při požáru (okamžitě opusťte chatku)
 • při detekci kouře (bez rizika požáru), tj. od elektronických cigaret, od páry při vaření nebo sprchování – ihned otevřete okna a dveře, vyvětrejte, abyste odstranili příčinu spuštění hlásiče. Hlásič by se měl vypnout. Může nastat situace, kdy se hlásič spustí do několika minut znovu, jedná se o zbytkový kouř v hlásiči a je nutno opět důkladně vyvětrat. Poté kontaktujte pracovníka recepce, abyste nahlásili tuto situaci.

Pokud bude recepce mimo provozní dobu (od 18.00 do 08.00 hod) a hlásič se po vyvětrání nevypne, volejte tel. č. 731 414 390.

HOSTŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT A DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ UBYTOVACÍHO ŘÁDU CHATOVÉ OSADY OLEŠNÁ!