Ubytování v kráse Beskyd

INFORMACE

CENÍK od 1. 1. 2024

2-lůžková chatka…………….……1 150,- / noc      

3-lůžková chatka …………………1 490,- / noc      

4-lůžková chatka …..….……….…1 990,- / noc     

4-lůžková VIP chatka ………….2 200,- / noc      

Ubytovací poplatek……..………10,- / os. / noc

Pes (zvíře)……….…..………..………….100,- / noc

Parkovné auto…..….…..………………..25,- / noc

Parkovné motocykl …………………..20,- / noc

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Provozní a ubytovací řád Chatové osady Olešná se vztahuje na celý areál Chatové osady Olešná.
 2. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem před ubytováním a dodržovat ho po celou dobu pobytu. Provozní a ubytovací řád je k dispozici na recepci Chatové osady Olešná a na webových stránkách Chatové osady Olešná.
 3. V případě hrubého porušení tohoto řádu může být hostovi, návštěvníkovi Chatové osady Olešná pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu pracovníkem Chatové osady Olešná nebo Městskou policií bez náhrady finančních prostředků.
 4. Ubytování se poskytuje pouze v chatkách, a to minimálně na dvě noci, respektive od dvou nocí výše. V celém areálu Chatové osady Olešná je zakázáno umísťovat vlastní ubytovací zařízení-stany, pro které zde není hygienické zázemí (toalety, sprchy, kuchyňka). Do chatek není možné umístit přistýlky z důvodu nedostatku místa. Počet hostů v chatce musí být shodný s počtem lůžek v chatce, jinak se jedná o neoprávněný pobyt.
 5. Host je povinen při příjezdu do areálu se dostavit na recepci Chatové osady Olešná, kde se řádně přihlásí k pobytu, předloží příslušný doklad o své totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), jakož i osob, které budou s ním ubytovány společně v chatce, nahlásí druh chatky a délku pobytu.  Poplatky za ubytování dle platného Ceníku služeb se platí předem v hotovosti nebo platební kartou. Na recepci host obdrží doklad o zaplacení s příslušnými údaji spolu s 1 ks klíčem od chatky. Check in do ubytovacího zařízení je od 14.00 do 18.00 hod. Check out poslední den pobytu pak nejpozději do 10.00 hod, nebyla-li doba ubytování ve výjimečných případech sjednána jinak (předem s pracovníkem recepce nebo mimo letní sezónu po telefonické domluvě). Nedodrží-li host tuto lhůtu ukončení pobytu, účtuje pracovník recepce hostu další den pobytu v plné výši. V případě, že se host rozhodne prodloužit si v Chatové osadě Olešná pobyt (pokud je volná kapacita), musí tuto skutečnost nahlásit na recepci nejpozději do 10.00 hod v den, kdy pobyt hostu končí. Při přerušení pobytu ze strany hosta se částka za pobyt nevrací.
 6. Ve zvláštních případech nebo situacích může provozovatel Chatové osady Olešná nabídnout jiné než sjednané ubytování, pokud se zásadně neliší od objednávky.
 7. Host je povinen při předání chatky zkontrolovat inventární seznam, který je v každé ubytovací jednotce a zjištěné rozdíly ihned nahlásit na recepci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.
 8. Přenocování osob, které nejsou přihlášeny k pobytu na chatkách, je zakázáno. Při změně zaevidovaných osob ubytovaných v chatkách je nutno tuto skutečnost nahlásit na recepci.
 9. Za nezletilé děti a jejich chování zodpovídají rodiče nebo dospělí, kteří v době pobytu nesou za tyto děti plnou zodpovědnost. Chatová osada Olešná neodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví, majetku.
 10. Všichni ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v chatkách, jakožto i v jejich blízkém okolí a zařízení Chatové osady Olešná užívat ohleduplně a šetřit. Zařízení nebo vybavení chatek nemůže být přemísťováno nebo vynášeno ven z ubytovacího zařízení.
 11. V chatkách nesmí být používáno z bezpečnostních důvodů cizí elektrické zařízení, např. vařiče, topná tělesa, remosky apod. Uživatel chatky nepřipustí připojení dalších odběratelů z jejího zdroje el. energie.    
 12. Odpadky všeho druhu je host povinen dávat na vyhrazené místo do nádob k tomu určených.
 13. Chatky jsou opatřeny hlásiči požáru, je přísně zakázáno v chatkách kouřit, pod pokutou 1 000,- Kč. Hostům je zakázáno umísťovat do chatek jízdní kola. Není povoleno používání zábavné pyrotechniky. Rozdělávání ohně je možné pouze na místě k tomu určeném a za dodržování požárně bezpečnostních opatření.
 14. V době od 22.00 hod do 6.00 hod musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid. V případě nerespektování doby nočního klidu si provozovatel vyhrazuje právo na vyklizení a opuštění areálu Chatové osady Olešná těch hostů, kteří toto nařízení nerespektují, a to bez náhrady nebo na přivolání hlídky Městské policie F-M. Klid je nutno v Chatové osadě Olešná zachovávat i během dne a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným jednáním, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 15. Užívání Chatové osady Olešná je zakázáno osobám vykazujícím známky infekčních chorob.
 16. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných věcí, hosté jsou povinni si sami zabezpečit své věci před krádeží a poškozením. Ztrátu klíče od chatky je povinen host neprodleně nahlásit na recepci, za ztrátu klíče se účtuje 1 000,- Kč.   
 17. Motorová vozidla smějí projíždět areálem jen po vyznačených veřejných cestách a příjezdových komunikacích. Parkovat se smí pouze na místech k tomu vyhrazených. Zakazuje se vjíždět mimo vymezené prostory, na dlažbu, na trávník, na prostor mezi chatkami. Parkovací karta bude umístěna viditelně za čelním sklem vozidla.
 18. Psí kamarád může být ubytován spolu se svým majitelem, ten ho při příchodu řádně nahlásí a zaplatí poplatek dle platného Ceníku. V chatkách je možno ubytovat pouze 1 psího kamaráda na jednu chatku. Musí být řádně očkován, mít očkovací průkaz, nesmí se volně pohybovat po areálu Chatové osady Olešná, musí mít náhubek. Majitel zajistí, aby pes štěkáním nerušil noční klid, nezranil a jinak neobtěžoval ostatní hosty. Majitel je povinen sbírat psí exkrementy do sáčku a ukládat je do kontejneru na odpad. Zajistí, aby psi neznehodnocovali či nešpinili zařízení chatky a venkovní prostory. Majitel je plně zodpovědný za chování svého psího kamaráda a za škody jím způsobené. Majitel nesmí psa ponechat zamčeného a samotného na chatce bez dozoru delší časový úsek.
 19. Při odjezdu z Chatové osady Olešná předá host užívanou chatku, klíče a parkovací kartu pracovníkovi recepce. Povinností hosta je po skončení pobytu vyvléct povlečení a přinést na recepci (hostům je na začátku pobytu povlečení poskytnuto, lůžkoviny si povlékají sami).
 20. Hosté, kteří se v chatkách ubytují, zaplacením poplatků za ubytování souhlasí s podmínkami tohoto ubytovacího a provozního řádu, jsou s ním v dostatečné míře obeznámeni a budou jej respektovat, dbát pokynů pracovníka recepce.
 21. Za případné poničení chatky, jejího zařízení, majetku provozovatele nebo nadměrné znečištění chatky či jejího okolí hostem nebo psem, bude vyžadována po hostech adekvátní náhrada ze strany provozovatele.
 22. Provozovatel Chatové osady Olešná firma BEZAN s.r.o. si vyhrazuje právo vyhostit ubytované osoby mimo areál v případě jakéhokoliv porušení povinností stanovených tímto provozním a ubytovacím řádem a právo vymáhat finanční kompenzaci za jakékoliv škody na zařízení, majetku a neprodleně tyto uhradit, vyhoštění je okamžité a bez náhrady.  
 23. Veškerá přání, požadavky a informace poskytneme v rámci možností prostřednictvím pracovníků recepce. Provozní doba recepce je stanovena od 8.00 do 18.00 hod červenec -srpen, od 8.00 – 15.00 září – červen.
 24. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat po hostovi složení peněžité kauce ve výši 1 000,- Kč. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši. Způsobí-li host svým jednáním na majetku škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy. Pokud host předá chatku ve znečištěném stavu, kauci si nechává v plné výši ubytovatel. Pokud kauce nebyla poskytnuta nebo je-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen toto ubytovateli uhradit.

Porušení povinností vyplývajících z Provozního a ubytov. řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin.

Provozní a ubytovací řád Chatové osady Olešná vydal její provozovatel BEZAN s.r.o., Valcířská 491, Frýdek-Místek, 73801 IČ: 61945552, DIČ: CZ61945552        

D U L E Ž I T É   !!!

Chatky jsou vybaveny hlásiči požáru, který když se spustí

 • při požáru (okamžitě opusťte chatku)
 • při detekci kouře (bez rizika požáru), tj. od elektronických cigaret, od páry při vaření nebo sprchování – ihned otevřete okna a dveře, vyvětrejte, abyste odstranili příčinu spuštění hlásiče. Hlásič by se měl vypnout. Může nastat situace, kdy se hlásič spustí do několika minut znovu, jedná se o zbytkový kouř v hlásiči a je nutno opět důkladně vyvětrat. Poté kontaktujte pracovníka recepce, abyste nahlásili tuto situaci.

Pokud bude recepce mimo provozní dobu (od 18.00 do 08.00 hod) a hlásič se po vyvětrání nevypne, volejte tel. č. 731 414 390.

HOSTŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT A DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ UBYTOVACÍHO ŘÁDU CHATOVÉ OSADY OLEŠNÁ!